Patronat Prezydenta Miasta 2014-01-18 , aktualności , współpraca międzynarodowa - młodziez w działaniu , archiwum aktualności - 2014

Wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Zamość o objęcie patronatem honorowym międzynarodowego kursu szkoleniowego dla liderów wolontariatu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co niewątpliwie podnosi rangę  wydarzenia, za co organizatorzy bardzo dziękują.

Pa­tro­na­tem ho­no­ro­wyy Pre­zy­den­ta Mia­sta Zamość między­na­ro­do­we­go kur­su szko­le­nio­we­go dla li­derów wo­lon­ta­ria­tu