Warsztaty komputerowe dla seniorów 2014-05-06 , aktualności , szkolenia , archiwum aktualności - 2014

W kwietniu  roz­poczęła się kolejna edycja warsz­ta­tów kom­pu­te­ro­wych. Bie­rze w nich udział 10 uczest­ników, pod­opiecz­nych Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu.

Na­uka obsługi kom­pu­te­ra od­by­wa się spraw­dzoną me­todą: je­den na jed­ne­go, tzn., że każdy uczest­nik ma swo­je­go in­struk­to­ra. In­struk­to­ra­mi są tym razem ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, a wszyst­ki­mi opie­ku­je się pan pro­fe­sor Leszek Michalski. Warsz­ta­ty od­by­wają w pracowni komputerowej w/w szkoły przy ul. J. Piłsudskiego 65.