Po kursie treningowym na Cyprze 2014-11-03 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2014

„Ja, mężczy­zna, ko­bie­ta w dzi­siej­szym społeczeństwie” - to kurs treningowy, w którym udział wzięło 30 uczest­ników z 9 krajów. Or­ga­ni­za­cje z Cy­pru, Mal­ty, Li­twy, Chor­wa­cji, Tur­cji, Czech, Włoch, Ru­mu­nii i Pol­ski przez ty­dzień roz­ma­wiały o po­zy­cji mężczyzn i ko­biet w dzi­siej­szych społeczeństwach oraz o możliwościach równa­nia szans dla obu płci.

Po­ru­sza­ne były te­ma­ty par­ty­cy­pa­cji społecz­nej, możliwości za­trud­nie­nia i kre­owa­nia wi­ze­run­ku obu płci w me­diach. Uczest­ni­cy nawiązali wie­le in­te­rak­cji ze społecz­nością lo­kalną w za­kre­sie oma­wia­ne­go te­ma­tu.

W cza­sie spo­tka­nia pre­zen­to­wa­ne były też różne me­to­dy pra­cy z młody­mi ludźmi, które w przystępny sposób mogą przy­bliżyć oma­wia­ne te­ma­ty. Zamoj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu re­pre­zen­to­wa­li An­drzej Smyk, Ma­ria Ru­baj i Bar­ba­ra Sta­cho­wicz. Spo­tka­nie po­zwo­liło na po­sze­rze­nie wa­chla­rza metod pra­cy z młody­mi ludźmi oraz na pogłębie­nie między­na­ro­do­wych partnerstw.

Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny był w ra­mach sek­to­ra „Młodzież” eu­ro­pej­skie­go pro­gra­mu Era­smus+ i odbył się w cy­pryj­skiej Lar­na­ce w dniach 24-31 paździer­ni­ka 2014. Organizatorem był nasz cypryjski partner – Network for European Citizenship and Identity .