Zamojskie Centrum Wolontariatu otrzymało status organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej Wolontariatu Europejskiego 2014-10-27 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , współpraca międzynarodowa - evs , archiwum aktualności - 2014

Decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Stowa­rzy­sze­nie Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu uzy­skało sta­tus or­ga­ni­za­cji przyj­mującej, wysyłającej i ko­or­dy­nującej Wo­lon­ta­ria­tu Eu­ro­pejskie­go. Pro­fil or­ga­ni­za­cji zo­stał opu­bli­ko­wa­ny w ba­zie akre­dy­to­wa­nych or­ga­ni­za­cji EVS pod nu­me­rem 2014-1-PL01-KA­110-003780. Akre­dy­ta­cja zo­stała przy­zna­na na okres 3 lat.

A oto treść re­ko­men­da­cji po spo­tka­niu akre­dy­ta­cyj­nym : “Na pod­sta­wie do­tych­cza­so­wych działań i doświad­cze­nia oraz zna­jo­mości za­sad Wo­lon­ta­ria­tu Eu­ro­pej­skie­go, wi­zji współpra­cy z in­ny­mi part­ne­ra­mi, or­ga­ni­za­cja­mi, or­ga­ni­za­cja nie po­win­na mieć trud­ności z wysyłaniem, gosz­cze­niem wo­lon­ta­riu­szy oraz nad­zo­rem i ko­or­dy­nacją działań”.

Erasmus Plus - Logo