Historyczna wymiana młodzieży zaakceptowana przez Agencję Narodową programu Erasmus+ 2014-12-20 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2014

Przygotowana przez nas wspólnie z partnerami z Węgier, Chor­wa­cji, Ru­mu­nii, Tur­cji, Czech oraz Bułga­rii wymiana młodzieży ‘Let me tell you a story’ została zaakceptowana do realizacji przez Polską Agencję programu Erasmus+.

Spotkanie przygotowawcze przeprowadzimy na początku lutego w Zamościu, a wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. W jego trakcie dopracujemy ostatnie szczegóły wymiany.

Młodzież z 7 krajów spotka się wspólnie również w Zamościu na początku marca.

Przypominamy opis projektu:

Pro­jekt „Let me tell you a sto­ry” to pro­po­zy­cja hi­sto­rycz­na Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Zre­ali­zo­wa­ny pro­jekt będzie przy­po­mi­nał o okru­cieństwie woj­ny, a doświad­cze­nia Dzie­ci Za­mojsz­czy­zny będą prze­strogą przed jej skut­ka­mi. Uczest­ni­cy spo­tkają się ze świad­ka­mi hi­sto­rii, prze­pro­wadzą wy­wia­dy, opiszą ich losy oraz wy­mie­nią się wiedzą do­tyczącą oma­wia­ne­go okre­su hi­sto­rycz­ne­go. Pra­ce nad roz­wi­nięciem na­sze­go po­mysłu oraz przy­go­to­wa­niem spo­tka­nia pro­wa­dzi­my wspólnie z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Węgier (Co-Ef­fi­cient), Chor­wa­cji (Lu­men), Ru­mu­nii (Onix), Tur­cji (SHAFT), Czech (Brno for you) oraz Bułga­rii (Friends of the World). Mamy na­dzieję na wspólne spo­tka­nie i re­ali­zację działań na początku mar­ca 2015.

Erasmus Plus - Logo