Projekty Zamojskiego Centrum wolontariatu złożone do Programu Erasmus+ 2014-10-10 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2014

„Let's Talk - Con­flict Re­so­lu­tion For Bri­ght Fu­tu­re”, „Educating Active Citizenship through Simulation Games” i „Let me tell you a sto­ry” - to tytuły pro­jektów złożonych do sek­to­ra „Młodzież” pol­skiej Agen­cji Na­ro­do­wej pro­gra­mu Era­smus+ w ra­mach Ak­cji KA1.

Projekt I.

Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu wspólnie ze swo­imi za­gra­nicz­ny­mi part­ne­ra­mi z Węgier, Es­to­nii, Ru­mu­nii, Tur­cji, Włoch, Czech, Słowa­cji i Au­strii, przy­go­to­wu­je kurs tre­nin­go­wy za­ty­tułowa­ny „Let's Talk - Con­flict Re­so­lu­tion For Bri­ght Fu­tu­re”. Po­mysł pro­jek­tu zro­dził się z na­sze­go doświad­cze­nia w między­na­ro­do­wej pra­cy pro­jek­to­wej. Uważamy, że jed­nym z naj­ważniej­szych aspektów tej pra­cy jest bez­kon­flik­to­wa współpra­ca z part­ne­ra­mi. Po wie­lu la­tach re­ali­za­cji pro­jektów w śro­do­wi­sku między­na­ro­do­wym po­sia­da­my wie­le doświad­czeń, którymi chce­my się po­dzie­lić z na­szy­mi part­ne­ra­mi. Or­ga­ni­za­cje, które współpra­cują z nami mają też wie­le doświad­czeń w między­na­ro­do­wych działaniach pro­jek­to­wych, dzięki temu będzie­my mo­gli po­dzie­lić się do­bry­mi prak­ty­ka­mi. Czas re­ali­za­cji 05.01 – 05.05.2015 r.

Projekt II.


Gry i ćwiczenia symulacyjne to świetne narzędzia do wzmacniania aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży. Powstały one w oparciu o uczenie się przez doświadczenie i pomagają uczestnikom w zdobywaniu cennej wiedzy. Metody te mogą być stosowane w różnych celach edukacyjnych. Uczestnicy naszego kursu szkoleniowego dowiedzą się jak stosować te metody, jak zaadoptować je do różnych prowadzonych przez siebie działań, oraz jak rozwijać je dla swoich potrzeb. Uczestnikami są pracownicy młodzieżowi i liderzy pracujący z młodzieżą wykluczoną społecznie. Działanie przygotowaliśmy z naszymi partnerami z Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Rumunii, Hiszpanii i Turcji.

Projekt III.

Pro­jekt „Let me tell you a sto­ry” to pro­po­zy­cja hi­sto­rycz­na Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Zre­ali­zo­wa­ny pro­jekt będzie przy­po­mi­nał o okru­cieństwie woj­ny, a doświad­cze­nia Dzie­ci Za­mojsz­czy­zny będą prze­strogą przed jej skut­ka­mi. Uczest­ni­cy spo­tkają się ze świad­ka­mi hi­sto­rii, prze­pro­wadzą wy­wia­dy, opiszą ich losy oraz wy­mie­nią się wiedzą do­tyczącą oma­wia­ne­go okre­su hi­sto­rycz­ne­go. Pra­ce nad roz­wi­nięciem na­sze­go po­mysłu oraz przy­go­to­wa­niem spo­tka­nia pro­wa­dzi­my wspólnie z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Węgier (Co-Ef­fi­cient), Chor­wa­cji (Lu­men), Ru­mu­nii (Onix), Tur­cji (SHAFT), Czech (Brno for you) oraz Bułga­rii (Friends of the World). Mamy na­dzieję na wspólne spo­tka­nie i re­ali­zację działań na początku mar­ca 2015.

Wnio­ski pro­jek­to­we zo­stały złożone - wy­ni­ki na początku grud­nia 2014 r.

Erasmus Plus - Logo