Zrealizowane projekty

 • Wolontariat dorosłych szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na zamojszczyźnie.
  Dofinansowanie: FIO
  Czas realizacji: od 2010.07.01 do 2011.12.31
  Miejsce realizacji: Miasto Zamość
  Celem głównym projektu jest rozwój wolontariatu w zamojskich organizacjach pozarządowych.
  Zrekrutowani przez nas wolontariusze przejdą kompleksowe szkolenia z zakresu:
  • funkcjonowania organizacji pozarządowych (aspektów prawnych i księgowych),
  • pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność statutową,
  • form i metod pracy z podopiecznymi o różnych potrzebach (osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież),
  • podstaw obsługi komputera.
  Przeszkoleni wolontariusze zasilą zasoby kadrowe organizacji pozarządowych, które będą chciały skorzystać z ich pomocy. Z diagnozy dotyczącej kondycji zamojskiego III Sektora, zawartej w Strategii Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych na lata 2009-2013 wynika, że tylko 25% organizacji korzysta ze świadczeń wolontariuszy, natomiast w Polsce średnio 40-45%. Razem możemy to zmienić. Wolontariusze zyskają nowe, ciekawe miejsca pracy, a organizacje wzmocnią swój potencjał kadrowy i instytucjonalny.
  Zamojskie Centrum Wolontariatu poprzez realizację tego projektu aktywnie włączy się w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Trwałym rezultatem kampanii informacyjno – promocyjnej oraz imprez związanych z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu będzie ukształtowanie pozytywnego środowiska dla dynamicznego rozwoju wolontariatu na Zamojszczyźnie.
 • „Aktywność łączy pokolenia”
  Projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Zamościa w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego poprawy jakości życia i aktywizacji osób starszych.
  Czas realizacji: 15 marca – 15 listopada 2009 r.
  Miejsce realizacji: Miasto Zamość
  Cele projektu:
  • zachęcenie i włączenie seniorów do różnych form działalności społecznej,
  • likwidacja barier międzypokoleniowych,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie skutków izolacji osób starszych,
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób starszych do rozwiązywania problemów społecznych,
  • promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez seniorów.
  Działania projektowe:
  • utworzenie i koordynowanie działalności Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza,
  • przeprowadzenie podstawowych szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy,
  • zorganizowanie warsztatów dla seniorów (prowadzonych przez uczniów – wolontariuszy) z zakresu podstawowej obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych oraz korzystania z Internetu,
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób starszych do rozwiązywania problemów społecznych,
  • promocja projektu na stronie www i w lokalnych mediach.
 • „Razem łatwiej – federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych”
  Dofinansowanie projektu: EFS
  Czas realizacji: od października 2008 roku do września 2009 roku
  Miejsce realizacji: Miasto Zamość
  Więcej informacji na temat projektu na stronie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych .
 • „Poznanie W Działaniu – integracja międzypokoleniowa poprzez wolontariat”
  Dofinansowanie projektu: FIO
  Czas realizacji: od września do grudnia 2008 roku
 • Polsko – Litewska Wymiany Młodzieży
  Dofinansowanie programu: Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.
  Czas realizacji: od czerwca do sierpnia 2008 roku
  Miejsce realizacji: Kelm
 • „Pomagając innym pomagasz i sobie! Wolontariat szansą zdobywania doświadczeń społecznych”
  Dofinansowanie projektu: FIO
  Czas realizacji: od września do grudnia 2007 roku
  Do pobania:
  Prezentacja powerpoint na temat projektu - Pomagając innym pomagasz i sobie.
 • „Europa - bez granic.”
  Polsko – Niemiecko – Rosyjskie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od marca do sierpnia 2007 r oku
  Miejsce realizacji: Zamość
 • „Wolontariat szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”
  Dofinansowanie projektu: FIO
  Czas realizacji: od 2006.08.01 do 2006.12.31
  Do pobrania:
  Informacje o projekcie w formacie PDF - Wolontariat Szansą Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • „Użyteczni na swoją miarę. Aktywność społeczna młodzieży w Polsce i na Ukrainie.”
  Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
  Czas realizacji: od września do grudnia 2006 roku
  Miejsce realizacji: Winnica i Zamość
 • „Historia niech łączy, nie dzieli”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od lipca do sierpnia 2005 roku
  Miejsce realizacji: Thale, Niemcy
 • „Polska – Niemcy wczoraj i dziś”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od lipca do sierpnia 2005 roku
  Miejsce realizacji: Zamość
 • „Młodzież – nadzieją wspólnej Europy”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od grudnia 2004 roku do stycznia 2005 roku
  Miejsce realizacji: Thale, Niemcy
 • „My we wspólnej Europie”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od kwietnia do lipca 2004 roku
  Miejsce realizacji: Thale, Niemcy