Szkolenia

Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu w ramach projektu: „Wciąż potrzebni. Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę” .

  • Dla seniorów: komputerowe, animacji czasu wolnego, trening pamięci.
  • Dla wolontariuszy: podstawowe i specjalistyczne.
  • Dla uczniów i studentów warsztaty: „Rozmowy ze świadkami historii”.

Wyjazdowe seminarium dla wolontariuszy 2018-06-04

   ,,Potrzeby i potencjał osób starszych” - były tematem seminarium, które odbyło sie 2 i 3 czerwca w Zwierzyńcu.
czytaj dalej

Podziękowanie 2017-09-22

Seniorzy z Senioralnej Stacji Socjalnej dziękują Pani Dorocie Margol ze Stowarzyszenia “Magiczny Ogród” oraz ratownikowi - Panu  Jakubowi Linkowi, za przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
czytaj dalej

Majowe szkolenia 2017-05-29

W maju odbyły się dwa dwudniowe, specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy.

Pierwsze (03 i 10.05) dotyczyło opieki nad osobami w podeszłym wieku, a prowadziły je, tradycyjnie już, panie Alicja Grzywacz i Jolanta Batorska.

Drugie (27 i 28. 05), przeznaczone dla wolontariuszek pracujących w szpitalu na oddziale paliatywnym i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dotyczyło komunikacji interpersonalnej i asertywności, a przeprowadziła je Ewa Szczepańska.

czytaj dalej

Kolejne szkolenie specjalistyczne - zakończone 2017-04-02

W marcu została przeszkolona kolejna grupa wolontariuszy. Temat szkolenia: “Formy i metody pracy z osobami starszymi”. Szkolenie - tak jak wszystkie poprzednie – zostało zorganizowane w ramach projektu “Se

Na zdjęciach – dwie grupy wolontariuszy przeszkolonych w 2017 r. z trenerkami: paniami Alicją Grzywacz i Katarzyną Batorską.

czytaj dalej

Integracyjne warsztaty komunikacji interpersonalnej 2016-06-10

20 osób – seniorów i młodzieży – wzięło udział w warsztatach komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty odbywały się 2 i 3 czerwca.

Uczestnicy uczyli się min. rozpoznawać i okazywać emocje, porozumiewać się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków, wypowiadać się na forum. Pracowali w grupach, co sprzyjało wzajemnemu poznaniu i integracji.Założone cele zajęć warsztatowych zostały osiągnięte - pod koniec szkolenia można było zauważyć, że prawie wszyscy posiadają lepszą umiejętność komunikowania się, większą otwartość oraz chęć pracy w zespole.

czytaj dalej

Polsko – niemieckie warsztaty dla nauczycieli i uczniów 2015-09-26

W dniach 22 – 24 września odbyły się polsko – niemieckie warsztaty finalizujące projekt „Wciąż potrzebni. Polsko – niemieckie partnerstwo na rzecz mieszkańców Kolonii i Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii, nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz wolontariusze.

czytaj dalej

Seniorzy ćwiczyli pamięć 2014-10-12

Pamięć jest zjawiskiem, które zmienia się w ciągu życia i wraz z wiekiem ulega osłabieniu. Regularny trening mózgu sprawia, że umysł na długo zachowa sprawność. Ale każdy, zwłaszcza senior, musi wiedzieć, jak to się robi. I tego uczyli się podopieczni ZCW pod okiem pani psycholog Katarzyny Chmury. Trening pamięci, koncentracji i uwagi odbył sie w dniach 09-11 października, a wzięło w nim udział dziesięcioro uczestników.

Szkolenie dla opiekunów seniorów 2014-06-13

„Przygotowanie do procesu aktywnego starzenia się” - to tytuł szkolenia na które organizatorzy – Zamojskie Centrum Wolontariatu – zaprosili pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych opieką nad seniorami.

czytaj dalej

Warsztaty komputerowe dla seniorów 2014-05-06

W kwietniu  roz­poczęła się kolejna edycja warsz­ta­tów kom­pu­te­ro­wych. Bie­rze w nich udział 10 uczest­ników, pod­opiecz­nych Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu.

Na­uka obsługi kom­pu­te­ra od­by­wa się spraw­dzoną me­todą: je­den na jed­ne­go, tzn., że każdy uczest­nik ma swo­je­go in­struk­to­ra. In­struk­to­ra­mi są tym razem ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, a wszyst­ki­mi opie­ku­je się pan pro­fe­sor Leszek Michalski. Warsz­ta­ty od­by­wają w pracowni komputerowej w/w szkoły przy ul. J. Piłsudskiego 65.

Formy i metody pracy z osobami starszymi 2014-04-01

Czym zajmuje się lekarz – geriatra, czym jest starość, kiedy się zaczyna, jak się objawia, jakie są choroby wieku podeszłego, czego się można po osobie z konkretną chorobą spodziewać, jak się nią opiekować, jak się zachować w konkretnych sytuacjach, takich jak: udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy?

czytaj dalej

Szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi” 2014-02-18

Osoby zainteresowane pracą z seniorami zapraszamy na kolejne, 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. Szkolenie składa się z części: teoretycznej i praktycznej. Zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz 1 posiłek w każdym dniu szkolenia.
Więcej informacji (szczegółowa tematyka szkolenia, terminy) można uzyskać: w siedzibie ZCW lub telefonicznie: 84 6273755, lub e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl

Wyjazdowe warsztaty w Bełżcu 2013-11-15

Wyjazdowe warsztaty w Bełżcu 01 W ramach współpracy Zamojskiego Centrum Wolontariatu z Muzeum – Miejscem Pamięci w Bełżcu wolontariusze, którzy zajmują się spisywaniem wspomnień mieli okazję uczestniczyć w szczególnych, wyjazdowych warsztatach.

czytaj dalej

Aktywne wakacje dla liderów wolontariatu 2013-08-14

Aktywne wakacje dla liderów wolontariatu - 03 Warsztaty pt. „Kreatywne myślenie”, „Komunikacja interpersonalna”, „Budowanie poczucia własnej wartości” oraz  „Praca w grupie  i  budowanie grupy” odbywały się w dniach 22 – 24 lipca w siedzibie ZCW. Zdobytą wiedzę wolontariusze mieli obowiązek wykorzystac podczas wyjazdowego, dwudniowego biwaku (25 – 26 lipca,  Majdan Sopocki), z czego wywiązali się znakomicie.

czytaj dalej

Kolejni wolontariusze przeszkoleni 2013-05-30

Kolejni wolontariusze przeszkoleni - 03 Szkolenie podstawowe dla wolontariuszy i specjalistyczne z zakresu opieki nad osobami starszymi odbyło piętnaście osób, uczniów zamojskich szkół. Większość z nich podejmie pracę w domach prywatnych osób potrzebujących i w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, gdzie przebywają seniorzy w podeszłym wieku.

czytaj dalej

Senior na czacie 2013-05-29

Szesnastogodzinne szkolenie komputerowe ukończyło wczoraj dziesięciu seniorów, podopiecznych Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Każdy z nich pracował z osobistym instruktorem – wolontariuszem.

czytaj dalej

Kolejna edycja warsztatów komputerowych dla seniorów 2012-10-26

Kolejna edycja warsztatów komputerowych dla seniorów (2012-10-26) - 2 3 października rozpoczęły się warsztaty komputerowe dla seniorów. Bierze w nich udział 10 uczestników, podopiecznych Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Nauka obsługi komputera odbywa się sprawdzoną metodą: jeden na jednego, tzn., że każdy uczestnik ma swojego instruktora. Instruktorami są uczniowie technikum z zamojskiego „Ekonomika”, a wszystkimi opiekuje się pani profesor Aneta Sarecka. Warsztaty odbywają się w Centrum Usług Szkoleniowych „Lider”.

czytaj dalej

Rozmowy ze świadkami historii 2012-01-30

Rozmowy ze świadkami historii (2012-01-30) - 1 Grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielką historii, panią Agnieszka Baraniecką, wzięła udział w warsztatach dotyczących dokumentowania wspomnień beneficjentów projektu: „Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej społeczności. Polsko – niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”.

czytaj dalej