Współpraca międzynarodowa - EVS

"Formy wsparcia osób poszkodowanych przez nazizm" - relacja z konferencji 2017-09-18

Konferencja, której patronował Prezydent Miasta Zamość odbyła się 12 września. Jej głównym celem było podsumowanie czwartego etapu projektu, który ZCW realizuje od 2008 roku, a także  uwrażliwienie decydentów na potrzeby osób poszkodowanych przez narodowy socjalizm – nestorów w wieku 75+.
czytaj dalej

Alberto i Sergio zakończyli wolontariat w ZCW 2016-12-23

Alberto i Sergio zakończyli wolontariat w ZCW - 05 20 grudnia wolontariusze EVS, którzy przez 7 miesięcy przebywali w Zamościu ,wrócili do swoich krajów: Alberto do Włoch, Sergio do Hiszpanii. Sympatyczni i bardzo pracowici wolontariusze świetnie wywiązywali się z powierzonych zadań i ... będzie ich brakowało.

czytaj dalej

Odwiedziny w szpitalu 2016-10-14

Odwiedziny w szpitalu - 01 Alberto i Sergio, wolontariusze EVS byli z wizytą u seniorów przebywającuch w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, który funkcjonuje przy zamojskim “starym” szpitalu. Zapoznali się z obowiązkami pracujących tam wolontariuszy, zwiedzili placówkę i...przez całe popołudnie umilali czas pensjonariuszom.

czytaj dalej

Wolontariusze EVS opowiadali o swoich krajach 2016-09-27

Dwa spotkania w Senioralnej Stacji Socjalnej “zagospodarowali” zagraniczni wolontariusze Alberto i Sergio. Opowiadali o swoich krajach, regionach i miastach. Alberto – o Włoszech, Sycylii i rodzinnym mieście – Ragusa, a Sergio – o Hiszpanii, regionie Murcia i mieście Mula.

czytaj dalej

Wolontariusze EVS pracują z seniorami 2016-07-29

Jednym z zadań Alberta i Sergia, wolontariuszy EVS jest praca w Senioralnej Stacji Socjalnej. Wykonują ją znakomicie włączając się do działań prowadzonych przez instruktorów, terapeutów i trenerów.

czytaj dalej

Hiszpan i Włoch – nowi wolontariusze EVS w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2016-07-02

Hiszpan i Włoch – nowi wolontariusze EVS w Zamojskim Centrum Wolontariatu Sergio i Alberto „wypełnili pustkę” po Igi i Fany, które w marcu zakończyły wolontariat w Zamościu.

Przyjechali w czerwcu i spędzą u nas 7 miesięcy na zdobywaniu kompetencji i umiejętności, które na pewno będą miały wpływ na ich rozwój osobisty i zawodowy. Każdego dnia poznają naszą kulturę, obyczaje, historię, kuchnię oraz trudny polski język. Są zachwyceni Zamościem, przychylnością mieszkańców i mają nadzieję na jeszcze wiele pozytywnych wrażeń i emocji.

czytaj dalej

Pożegnanie wolontariuszek 2016-04-03

Po 7 miesiącach wolontariatu Bułgarka Igi i Hiszpanka Fani wyjechały z Zamościa.Przebywały w Zamojskim Centrum Wolontariatu w ramach długoterminowego projektu EVS “Voluntary service in local community”. Czym się zajmowały – informowaliśmy na bieżąco. Poniżej - “fotoreportaż pożegnalny”.

czytaj dalej

Seminarium EVS 2016-04-01

22 marca w siedzibie ZCW odbyło się seminarium poświęcone praktycznym aspektom Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service). Pomysłodawczyniami tego spotkania były wolontariuszki europejskie, które od 7 miesięcy goszczą i pracują w Zamojskim Centrum Wolontariatu.

czytaj dalej

Wolontariuszki EVS pracują z seniorami. 2015-10-28

Igi i Fany pomagają podczas zajęć prowadzonych przez instruktorów, terapeutów i trenerów. Wprawdzie przeszkodą jest jeszcze bariera językowa, ale widać, że do pokonania. Bruno – wolontariusz pracujący w świetlicy zawsze jest pod ręką i służy pomocą.

czytaj dalej

Wolontariuszki EVS – obowiązki i praca 2015-10-18

Wolontariuszki pracują na rzecz organizacji goszczącej, czyli Zamojskiego Centrum Wolontariatu i maja tu szerokie pole do popisu. Do ich zadań należy: uczestnictwo w aktywnościach organizowanych dla seniorów, w zajęciach dla młodzieży i dzieci, współorganizacja eventów i akcji wolontariackich, prowadzenie bloga, prezentacje na temat programu Erasmus + i swojej kultury w Klubach Wolontariusza w zamojskich szkołach.

czytaj dalej

Bułgarka i Hiszpanka – wolontariuszki EVS w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2015-09-15

Przyjechały do Polski w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Program jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) jest w Zamościu przedsięwzięciem innowacyjnym. Zamojskie Centrum Wolontariatu we wrześniu 2014 roku otrzymało akredytację jako organizacja wysyłająca, koordynująca i goszcząca zagranicznych wolontariuszy.

czytaj dalej

Zamojskie Centrum Wolontariatu otrzymało status organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej Wolontariatu Europejskiego 2014-10-27

Decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Stowa­rzy­sze­nie Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu uzy­skało sta­tus or­ga­ni­za­cji przyj­mującej, wysyłającej i ko­or­dy­nującej Wo­lon­ta­ria­tu Eu­ro­pejskie­go. Pro­fil or­ga­ni­za­cji zo­stał opu­bli­ko­wa­ny w ba­zie akre­dy­to­wa­nych or­ga­ni­za­cji EVS pod nu­me­rem 2014-1-PL01-KA­110-003780. Akre­dy­ta­cja zo­stała przy­zna­na na okres 3 lat.

czytaj dalej

Wolontariat Europejski – Starania o akredytację 2014-07-30

Zamojskie Centrum Wolontariatu złożyło wniosek o akredytację EVS do Narodowej Agencji programu Erasmus+. European Voluntary Service (EVS), stanowi obecnie część Akcji 1, Sektora Młodzież. Akredytacja umożliwia dostęp do Wolontariatu Europejskiego i ma zagwarantować przestrzeganie minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego.

Wniosek naszej organizacji został zaakceptowany, a już we wrześniu odwiedzi nas akredytator, aby sprawdzić działanie naszej organizacji i nasze przygotowanie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

czytaj dalej