Archiwum aktualności - 2014

Poradnictwo prawne w ramach Senioralnej Stacji Socjalnej 2014-12-30

W ramach projektu „Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” realizowane było poradnictwo prawne, które od marca do grudnia 2014 roku prowadziła Pani Agnieszka Startmach – magister prawa i mediator sądowy. Oferowane seniorom tego rodzaju wsparcie miało na celu bezpośrednią pomoc w ich nierzadko trudnych, codziennych problemach formalno – prawnych. Spowodowało także wzrost świadomości seniorów i wiarę we własne możliwości.

czytaj dalej

Zaproszenie dla seniorów 2014-12-21

Zamojskie Centrum wolontariatu organizuje 8 stycznia spotkanie integracyjne dla seniorów i wolontariuszy.

czytaj dalej

Historyczna wymiana młodzieży zaakceptowana przez Agencję Narodową programu Erasmus+ 2014-12-20

Przygotowana przez nas wspólnie z partnerami z Węgier, Chor­wa­cji, Ru­mu­nii, Tur­cji, Czech oraz Bułga­rii wymiana młodzieży ‘Let me tell you a story’ została zaakceptowana do realizacji przez Polską Agencję programu Erasmus+.

Przygotowana przez nas wspólnie z partnerami z Węgier, Chor­wa­cji, Ru­mu­nii, Tur­cji, Czech oraz Bułga­rii wymiana młodzieży ‘Let me tell you a story’ została zaakceptowana do realizacji przez Polską Agencję programu Erasmus+.

Spotkanie przygotowawcze przeprowadzimy na początku lutego w Zamościu, a wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. W jego trakcie dopracujemy ostatnie szczegóły wymiany.

czytaj dalej

Nauka aktywnego obywatelstwa przez gry symulacyjne – kurs treningowy dofinansowany 2014-12-20

Educating Active Citizenship through Simulation Games” to kurs szkoleniowy w ramach Akcji 1 sektora ‘Młodzież’, który przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami z innych krajów Unii Europejskiej. Nasza propozycja została zaakceptowana przez Agencję Narodową programu Erasmus+, co oznacza, że w maju 2015 roku po raz kolejny w Zamościu będziemy mięli przyjemność reklamować metody edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą. Projekt prowadzony będzie przez doświadczonych trenerów z Polski, Węgier i Ukrainy.

czytaj dalej

Świąteczne życzenia 2014-12-20

Ponad 120 kart ze świątecznymi życzeniami wysłali wolontariusze do przyjaciół i znajomych Zamojskiego Centrum.

czytaj dalej

Przedświąteczne spotkanie 2014-12-19

18 grudnia w świetlicy dziennego wsparcia odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów i wolontariuszy.

czytaj dalej

„Pukając do nieba bram” – wymiana młodzieży w Rumunii 2014-12-08

Projekt poświęcony jest problemowi bezrobocia wśród młodzieży oraz znalezieniu rozwiązań dla takiego stanu rzeczy. W czasie spotkania będziemy rozwijać kompetencje kluczowe młodych ludzi, które są niezbędne przy szukaniu dobrej pracy w całej Europie. Będziemy również dzielić się dobrymi praktykami by wzmocnić współpracę młodych ludzi z różnych krajów Unii Europejskiej.

czytaj dalej

Przedstawiciele Zamojskiego Centrum Wolontariatu na seminarium w Bolonii 2014-12-08

W dniach 29.11-07.12.2014 nasza organizacja brała udział w seminarium organizowanym przez naszego włoskiego partnera. Projekt o nazwie "VISIT - Visually Impaired Sightseeing In Town" zorganizowany został przez stowarzyszenie La Girobussola, które działa w Bolonii na rzecz pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym.

czytaj dalej

„Armia dobrych ludzi”. Relacja z Gali Wolontariatu 2014. 2014-12-08

Zamojska Gala Wolontariatu 2014 - 04 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to święto szczególne, które ujawnia bezmiar ludzkiej dobroci. W Zamościu i powiecie zamojskim jest tej dobroci bardzo dużo, o czym świadczy frekwencja na Gali . Przybyli na nią wyróżnieni wolontariusze, organizatorzy i koordynatorzy wolontariatu, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, prezesi organizacji pozarządowych, kombatanci oraz przedstawiciele lokalnych władz:Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta, Krzysztof Rusztyn – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Małgorzata Żołyńska wicedyrektor MCPR, Jan Sadło prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego i in.

czytaj dalej

O kompetencjach kluczowych w Rumuńskim Busteni 2014-12-04

W dniach 18-26.05.2015 w rumuńskiej miejscowości Busteni odbędzie się kurs szkoleniowy zatytułowany ‘Key competences, keys to ascension’. Spotkanie przygotowywane przez naszego rumuńskiego partnera, organizację Pentru Tineret poświęcone będzie kompetencjom kluczowym jakie młodzież może nabyć w trakcie międzynarodowych spotkań w ramach programu Erasmus+.

czytaj dalej

Zaproszenie - Gala Wolontariatu 2014 2014-12-02

5 grudnia Zamojskie Centrum Wolontariatu organizuje doroczną imprezę promującą ideę wolontariatu i dobrowolne zaangażowanie społeczności lokalnej.
Gala odbędzie tradycyjnie w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w godzinach 11.00 – 14.00

czytaj dalej

“Andrzejki” dla seniorów 2014-11-30

“Andrzejki” dla seniorów - 1 Wróżby, opowieści o andrzejkowych zwyczajach, poczęstunek i tańce – to atrakcje,jakie przygotowali wolontariusze dla seniorów na czwartkowe spotkanie w świetlicy. Było lanie wosku przez dziurkę od klucza, wyścigi butów, losowanie imion, wróżenie z fusów i przepowiadanie przyszłości z kart.

czytaj dalej

Relacja z konferencji “Świat dla seniora – senior dla świata” 2014-11-29

Konferencja “Świat dla seniora – senior dla świata” - 01 Konferencja odbyła się 26 listopada, a w jej programie znalazły się 3 wykłady: - Piotra Rogalskiego „Seniorzy w Zamościu. Próba opisania zjawisk socjologicznych”, - Ewy Szczepańskiej „Świat dla seniora – senior dla świata”, - Zofii Piłat „Zamojska Rada Seniorów – czy potrzebna?”, uroczyste wręczenie tytułu „Miejsce przyjazne seniorom” i część artystyczna.

czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję “Świat dla seniora – senior dla świata” 2014-11-23

26 listopada odbędzie się w “Okrąglaku” konferencja podsumowująca zorganizowane przez Zamojskie Centrum Wolontariatu obchody Zamojskiego Miesiąca Seniora.

Konferencja odbędzie się w ODK “Okrąglak”, w godzinach: 10.00 – 14.00.

czytaj dalej

Wykłady dla seniorów i wolontariuszy 2014-11-22

W listopadzie odbyły się dwa wykłady, które zgromadziły w Okrąglaku sporą rzeszę zainteresowanych seniorów, wolontariuszy i mieszkańców osiedla.

czytaj dalej

„Zbieracze wspomnień” w Norymberdze 2014-11-20

Dziewięcioro uczestników warsztatów prowadzonych przez Krystynę Rybińską-Smyk (8 uczniów z II LO i 1 z Gimnazjum Nr 4) wyjechało 17 listopada do Norymbergi. Spotkają się tam z rówieśnikami z Niemiec i Izraela w ramach projektu „Zapomniane historie – zapomniani ludzie”. Autorem projektu jest Peter Zinke, który do jego realizacji zaprosił - oprócz uczestników z Zamościa - młodzież z Durer-Gymnasium w Norymberdze i młodzież z Youth Village Kfar Silver w Hof Ashkelon.

czytaj dalej

Patriotyczne śpiewanie w “Okrąglaku” 2014-11-14

Patriotyczne śpiewanie w “Okrąglaku” - 1 Ponad 100 osób w różnym wieku przyszło 11 listopada do “Okrąglaka”, żeby wspólnie pośpiewać patriotyczne pieśni i uczcić narodowe święto. Imprezę przygotowali członkowie Klubu Seniora, ale swój wkład mieli także nasi nestorzy ze świetlicy.

czytaj dalej

Cykl 4 szkoleń na temat aktywnego starzenia się – zakończony. 2014-11-10

Cykl 4 szkoleń na temat aktywnego starzenia się – zakończony 56 osób - wśród nich wolontariusze, pracownicy socjalni, słuchacze Uniwersytetu III Wieku i członkowie klubów seniora wzięło udział w cyklu 4 szkoleń zorganizowanych w ramach projektu “3S - samorealizacja, samodzielność, solidarność. Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu”.

czytaj dalej

Po kursie treningowym na Cyprze 2014-11-03

„Ja, mężczy­zna, ko­bie­ta w dzi­siej­szym społeczeństwie” - to kurs treningowy, w którym udział wzięło 30 uczest­ników z 9 krajów. Or­ga­ni­za­cje z Cypru, Mal­ty, Li­twy, Chor­wa­cji, Tur­cji, Czech, Włoch, Ru­mu­nii i Pol­ski przez ty­dzień roz­ma­wiały o po­zy­cji mężczyzn i ko­biet w dzi­siej­szych społeczeństwach oraz o możliwościach równa­nia szans dla obu płci.

Po­ru­sza­ne były te­ma­ty par­ty­cy­pa­cji społecz­nej, możliwości za­trud­nie­nia i kre­owa­nia wi­ze­run­ku obu płci w me­diach. Uczest­ni­cy nawiązali wie­le in­te­rak­cji ze społecz­nością lo­kalną w za­kre­sie oma­wia­ne­go te­ma­tu.

czytaj dalej

Seniorzy na filmie “Bogowie” 2014-10-30

Milion polskich widzów obejrzało ten film, a w tym seniorzy, podopieczni ZCW. Warto było obejrzeć obraz o o początkach kariery słynnego kardiochirurga Zbigniewa Religi, zwłaszcza, że wszyscy doskonale pamiętają rok 1985 i wiadomość o udanym przeszczepie serca. Film sprowokował też dyskusję na temat moralnych aspektów  transplantologii, która zdominowała czwartkowe zajęcia w świetlicy dziennego wsparcia.

Zamojskie Centrum Wolontariatu otrzymało status organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej Wolontariatu Europejskiego 2014-10-27

Decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Stowa­rzy­sze­nie Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu uzy­skało sta­tus or­ga­ni­za­cji przyj­mującej, wysyłającej i ko­or­dy­nującej Wo­lon­ta­ria­tu Eu­ro­pejskie­go. Pro­fil or­ga­ni­za­cji zo­stał opu­bli­ko­wa­ny w ba­zie akre­dy­to­wa­nych or­ga­ni­za­cji EVS pod nu­me­rem 2014-1-PL01-KA­110-003780. Akre­dy­ta­cja zo­stała przy­zna­na na okres 3 lat.

czytaj dalej

“Animacja czasu wolnego” - szkolenie dla wolontariuszy 55+ 2014-10-25

“Animacja czasu wolnego” - szkolenie dla wolontariuszy 55+ (2014-10-25) Jak organizować czas wolny dzieciom, młodzieży i starszym, jak zapewnić dobrą rozrywkę, jak poprowadzić zajęcia plastyczne, sportowe, fajną grę, czy zabawę przy muzyce – tego dowiedzieli się wolontariusze w wieku 55+, którzy ukończyli szkolenie z animacji czasu wolnego. Szkolenie w ramach projektu “3S” przeprowadziła Dorota Nowosad.

Świadomi konsumenci 2014-10-22

Świadomi konsumenci (2014-10-22) “Bądź świadomym konsumentem” - to tytuł wykładu, który przygotowała dla seniorów i wolontariuszy Pani Katarzyna Mazur, Miejska Rzeczniczka praw Kosumentów. Słuchacze dowiedzieli się, że sytuacji, kiedy można rzecznika poprosic o pomoc jest bardzo wiele.Przykładowe to problemy ze zwrotem towaru, niewykonaniem usługi lub dochodzeniem gwarancji albo zastosowaniem rękojmi.

Pani rzecznik zaznaczyła, że robiąc zakupy, czy podpisując umowę np. z firmą telekomunikacyjną, trzeba pamiętać, że konsument ma swoje prawa, może od umowy w określonym terminie odstąpić, i nie dać sie oszukać. Jeżeli dojdzie do nieprawidłowości – może zwrócić sie zawsze do niej po fachową pomoc.

Spotkanie w “Kawiarni opowieści” 2014-10-20

Spotkanie w “Kawiarni opowieści” (2014-10-20) Po raz drugi gościem honorowym “Kawiarni opowieści” był Pan Henryk Wolańczuk. Rok temu jego historii  wysłuchali uczniowie Gimnazjum Nr 4, a w tym roku - seniorzy młodsi, członkowie działajacego przy Osiedlowym Domu Kultury “Klubu seniora”.

Pan Henryk urodził sie w 1934 roku, ale bardzo dużo pamięta, zwłaszcza lipiec 1944 roku i ostatnie niemieckie naloty. Wtedy zginęła  połowa jego rodziny... i zostali tylko z ojcem. Nie mógł tego zrozumieć, bo wojna na Zamojszczyźnie w lipcu się skończyła? Nie rozumie do dziś.

Spotkanie “zbieraczy wspomnień” 2014-10-15

Drugie w tym roku szkolnym spotkanie z uczniami i studentami, którzy bedą spisywać i nagrywać wspomnienia odbyło się 13 października. Dziesięcioro nowych “zbieraczy wspomnień” uczyło się jak rozmawiać ze świadkami historii, jak przygotować sprzęt do wywiadu, jak redagować formularz pytań itp. Ustalono, że spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, do maja 2015 r.

Aktywizacja młodzieży wykluczonej społecznie - koniec treningu w Czechach 2014-10-14

11 października w Czechach zakończył się kurs szkoleniowy zatytułowany “You(th) are Creating an Inclusive World!”. Pracownicy młodzieżowi, koordynatorzy projektów młodzieżowych i pracownicy organizacji pozarządowych z Czech, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Portugalii, Turcji i Polski przez ponad tydzień pod okiem trenerów z Czech, Polski, Rumunii i Węgier uczyli się jak aktywizować młodzież wykluczoną społecznie.

czytaj dalej

Seniorzy ćwiczyli pamięć 2014-10-12

Pamięć jest zjawiskiem, które zmienia się w ciągu życia i wraz z wiekiem ulega osłabieniu. Regularny trening mózgu sprawia, że umysł na długo zachowa sprawność. Ale każdy, zwłaszcza senior, musi wiedzieć, jak to się robi. I tego uczyli się podopieczni ZCW pod okiem pani psycholog Katarzyny Chmury. Trening pamięci, koncentracji i uwagi odbył sie w dniach 09-11 października, a wzięło w nim udział dziesięcioro uczestników.

Projekty Zamojskiego Centrum wolontariatu złożone do Programu Erasmus+ 2014-10-10

„Let's Talk - Con­flict Re­so­lu­tion For Bri­ght Fu­tu­re”, „Educating Active Citizenship through Simulation Games” i „Let me tell you a sto­ry” - to tytuły pro­jektów złożonych do sek­to­ra „Młodzież” pol­skiej Agen­cji Na­ro­do­wej pro­gra­mu Era­smus+ w ra­mach Ak­cji KA1.

czytaj dalej

Miejsca przyjazne seniorom 2014-10-06

Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach realizacji zadania “3S – samorealizacja, samodzielność, solidarność – Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, zaplanowało wyróżnienie instytucji, które włączą się w akcję, specjalnie zaprojektowaną odznaką “INSTYTUCJA PRZYJAZNA SENIOROM”.

czytaj dalej

Konsultacje w sprawie utworzenia Rady Seniorów 2014-10-02

Ewa Szczepańska, Krystyna Rybińska-Smyk i Dorota Nowosad zostały zaproszone na spotkanie konsultacyjne w sprawie utworzenia w Zamościu Rady Seniorów. Problemy ludzi starszych są im bliskie, ponieważ Zamojskie Centrum Wolontariatu od 6 lat realizuje projekty, których bezpośrednimi beneficjentami są seniorzy i nestorzy.

czytaj dalej

Seminarium EVZ w Warszawie 2014-09-28

Seminarium EVZ w Warszawie (2014-09-28) Krystyna Rybińska-Smyk i Ewa Szczepańska wzięły udział w seminarium dla  koordynatorów projektów dofinansowywanych przez Fundację “Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”, które odbyło się w dniach 23 -24 września w Warszawie. Tytuł seminarium:”Wsparcie dla ofiar narodowego socjalizmu w Polsce – szanse i wyzwania”.

czytaj dalej

Wizyta studyjna 2014-09-24

Wizyta studyjna (2014-09-24) Zamojskie Centrum Wolontariatu odwiedzili przedstawiciele europejskich organizacji pozarządowych, które mają podobny profil działalności. Tym razem byli to prezesi i członkowie zarządów organizacji z Białorusi, Czech, Gruzji, Rumunii, Turcji i Ukrainy.

czytaj dalej

Odetchnęli pełną piersią 2014-09-23

Odetchnęli pełną piersią (2014-09-23) Ogromną niespodzianką dla stałych bywalców Świetlicy Dziennego Wsparcia było wspólne wyjście do jaskinii solnej. Przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej seniorzy mogli  odpocząć, “ukoić nerwy” i pooddychać zdrowym powietrzem. Z dobrodziejstw jaskinii skorzystało 10 osób, bo tyle może wejść jednorazowo. Kolejne wyjście, dla następnej grupy – wkrótce.

Zaproszenie na szkolenia 2014-09-22

Zamojskie Centrum Wolontariatu w miesiącach: wrzesień, październik, listopad organizuje cykl szkoleń w ramach zadania publicznego pt. „3S – samorealizacja, samodzielność, solidarność – Senioralna Stacja Socjalna w Zamościu” zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj dalej

Przyjazny telefon 2014-08-28

Przypominamy, że wraz z Senioralną Stacją Socjalną uruchomiony został „przyjazny telefon”. Seniorzy mogą dzwonić i rozmawiać z  życzliwymi ludźmi, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wystarczy zadzwonić na numer 84 6392863, podać swój numer telefonu, a dyżurujący rozmówca oddzwoni. Zapraszamy!
czytaj dalej

Podziękowanie 2014-08-23

Zarząd Zamojskiego Centrum Wolontariatu i koordynatorka projektu opieki nad zamojskimi poszkodowanymi przez III Rzeszę, dziękują serdecznie Panu Dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego oraz  przewodnikom - wolontariuszom, za miłe przyjęcie i oprowadzenie zamojskiej grupy po muzealnych obiektach. Wizyta w tym szczególnym Muzeum dostarczyła podopiecznym ZCW wiele niezapomnianych wrażeń.

Wycieczka do Warszawy 2014-08-22

Wycieczka do Warszawy 03 Zwiedzanie Starego Miasta, Łazienek i przejmująca wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – to tylko część programu wycieczki do Warszawy, którą dla seniorów i wolontariuszy tradycyjnie zorganizowały Krystyna Rybińska-Smyk i Ewa Szczepańska.

czytaj dalej

„Warszawa – miasto bohater” 2014-08-13

„Warszawa – miasto bohater” To tytuł wykładu, którego wysłuchali seniorzy i wolontariusze – uczestnicy wycieczki zaplanowanej w dniach 19 – 20 sierpnia. W programie wycieczki jest wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, stąd temat wykładu i okolicznościowa dyskusja o bohaterskim zrywie mieszkańców stolicy.

Wolontariat Europejski – Starania o akredytację 2014-07-30

Zamojskie Centrum Wolontariatu złożyło wniosek o akredytację EVS do Narodowej Agencji programu Erasmus+. European Voluntary Service (EVS), stanowi obecnie część Akcji 1, Sektora Młodzież. Akredytacja umożliwia dostęp do Wolontariatu Europejskiego i ma zagwarantować przestrzeganie minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego.

Wniosek naszej organizacji został zaakceptowany, a już we wrześniu odwiedzi nas akredytator, aby sprawdzić działanie naszej organizacji i nasze przygotowanie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

czytaj dalej

Zainteresowanie Senioralną Stacją Socjalną 2014-07-27

Zainteresowanie Senioralną Stacją Socjalną Senioralna Stacja Socjalna, która rozpoczęła działalność wiosną tego roku, budzi zainteresowanie społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób, które opiekują się starszymi bliskimi, rodzicami, czy dziadkami. Ofertą Stacji zainteresowani są też pracownicy socjalni, asystenci rodziny i wolontariusze, a to świadczy o tym, że pomysł jej powołania miał sens.

Bezpieczny senior 2014-07-24

Co robić, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo w domu, na ulicy, w banku, sklepie, na poczcie, przy bankomacie, w autobusie, czy pociągu? Jak się zachować w razie ataku? Jak się bronić przed oszustami? Jak wezwać pomoc? O tych i wielu innych ważnych sprawach dowiedzieli się seniorzy z wykładu i przygotowanej specjalnie dla nich publikacji.  Wykładu wysłuchali bywalcy Świetlicy Dziennego Wsparcia, członkowie Klubu Seniora i wolontariusze.

Pogotowie komputerowe 2014-07-15

Ci seniorzy, którzy ukończyli szkolenie komputerowe, ale mają problemy z obsługą tego urządzenia, mogą skorzystać z pomocy indywidualnej. Ewa Popławska służy pomocą w każdy wtorek i czwartek. Można się też umówić z nią telefoniczne. Numer telefonu do „Okrąglaka”: 84 62 73775.

Przyjaciółki dzieci 2014-07-01

Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk zostały uhonorowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nadaniem im odznak „Przyjaciel dziecka”. Jest to szczególnie miłe wyróżnienie nadawane za pracę społeczną dla dobra najmłodszych. W przypadku pań Ewy i Krystyny ta praca to  także integracja z seniorami oraz zainteresowanie najmłodszych  wojennymi losami „Dzieci Zamojszczyzny”.

Informacja dla osób korzystających z Punktu Poradnictwa Prawnego 2014-06-30

07 lipca 2014 r. wraca z urlopu Pani Agnieszka Starmach i Punkt Poradnictwa Prawnego będzie działał jak dotychczas. Można się też umawiać telefonicznie, tel. 84 6392863 lub 84 6273775

Liderzy polonijni z Europy w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2014-06-28

Zamojskie Centrum Wolontariatu przez dwa dni (24 i 25 czerwca) gościło liderów polonijnych z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Węgier, w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej dla Szkoły Liderów z Warszawy.

czytaj dalej

Poradnictwo socjalne i „przyjazny telefon” 2014-06-17

Jakie są zasady udzielania pomocy społecznej? Z jakich świadczeń pieniężnych i niepieniężnych może skorzystać każdy, ubezpieczony senior? Jakie są rodzaje zasiłków i kto je może otrzymać? W jakich okolicznościach można korzystać z bezpłatnej pomocy pielęgniarskiej i domowej? Jakie są kryteria dochodowe? To najczęściej zadawane pytania w punkcie poradnictwa socjalnego przy ul. Kolegiackiej, który jest czynny także w czasie wakacji. ZCW zachęca także do korzystania z „przyjaznego telefonu” (84 639 28 63) przy którym dyżurują miłe i życzliwe każdemu rozmówcy osoby. Osoby zainteresowane nie ponoszą kosztów rozmowy!

Świetlica Dziennego Wsparcia czynna w czasie wakacji! 2014-06-15

Organizatorzy Świetlicy Dziennego Wsparcia nie przewidują przerwy wakacyjnej. Spotkania będą się odbywały tradycyjnie we wtorki i czwartki. Oprócz zajęć manualnych, biblioterapii i muzykoterapii przewidziane są także spacery, wizyta w zamojskiej galerii, bibliotece, udział w imprezie plenerowej, a także wspólne wyjście do kina i jaskini solnej. Dodatkową atrakcją są zajęcia językowe „Zabawa słowem”, które rozwijają pamięć i wpływają na kreatywność seniorów.

Szkolenie dla opiekunów seniorów 2014-06-13

„Przygotowanie do procesu aktywnego starzenia się” - to tytuł szkolenia na które organizatorzy – Zamojskie Centrum Wolontariatu – zaprosili pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych opieką nad seniorami.

czytaj dalej

Senioralna Stacja Socjalna w Zamojskim Centrum Wolontariatu 2014-05-23

Zamojskie Centrum Wolontariatu jest w trakcie realizacji nowego projektu. Jest to zadanie publiczne pod tytułem: „3S – samorealizacja, samodzielność, solidarność – SENIORALNA STACJA SOCJALNA w ZAMOŚCIU” zlecone w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Projekt dofinansowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jego głównym celem jest zmiana sytuacji życiowej osób starszych, integracja międzypokoleniowa, aktywizacja seniorów, podniesienie ich jakości życia poprzez poprawę pamięci, rozwój osobisty oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Projekt ten wpisuje się w podejmowane przez Centrum od 2008 roku działania na rzecz seniorów poszkodowanych przez III Rzeszę, ale rozszerza liczbę beneficjentów o  osoby młodsze, w wieku 65+. Integracja seniorów w różnym wieku bardzo dobrze wpływa na zrozumienie problemu starości. Projekt zakłada kontynuację działań, które sprawdziły się już w realizacji, a są to:

czytaj dalej

Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarządowych z Mołdawii 2014-05-21

Już po raz trzeci Zamojskie Centrum Wolontariatu gościło przedstawicieli organizacji pozarządowych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli bazą i stałymi programami Centrum, formami i metodami promocji idei w środowisku lokalnym oraz sposobami pozyskiwania funduszy na działalność. Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania stwierdził,  że dobre praktyki wypracowane przez Zamojskie Centrum Wolontariatu już zostały wdrożone w kilku mołdawskich organizacjach. Wzorem dla nich stał się wolontariat młodzieżowy i wolontariat na rzecz seniorów.

Zaproszenie do udziału w niemiecko – izraelsko – polskim projekcie 2014-05-11

Krystyna Rybińska-Smyk i ośmioro uczestników prowadzonych przez nią warsztatów „Jak rozmawiać ze świadkami historii?”zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym, historycznym projekcie „Holocaust – Überlebende und der Umgang mit dem Nationalsozialismus” finansowanym przez  niemiecką Fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”.

Projekt będzie realizowany w Norymberdze, Ashkelon i Zamościu. Jego autorem jest Peter Zinke z Norymbergi, który gościł w Zamościu w dniach 05 – 07 maja. Zwiedził miasto, zapoznał się z działalnością Centrum Wolontariatu i obejrzał miejsca w których będzie realizowany projekt.

Spotkanie w Kawiarni Opowieści 2014-05-08

We wto­rek 13 maja o go­dzi­nie 13.00 odbędzie się spo­tka­nie z „dzieckiem wojny” pa­nem Tomaszem Kowalczykiem. Jego wspo­mnień będą słuchać uczniowie z Gimnazjum Nr 4 i uczest­ni­cy warsz­tatów „Jak roz­ma­wiać ze świad­ka­mi hi­sto­rii?” Spo­tka­nie ma cha­rak­ter otwar­ty – mile widziani są wszyscy zainteresowani historią II wojny światowej.

Warsztaty komputerowe dla seniorów 2014-05-06

W kwietniu  roz­poczęła się kolejna edycja warsz­ta­tów kom­pu­te­ro­wych. Bie­rze w nich udział 10 uczest­ników, pod­opiecz­nych Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu.

Na­uka obsługi kom­pu­te­ra od­by­wa się spraw­dzoną me­todą: je­den na jed­ne­go, tzn., że każdy uczest­nik ma swo­je­go in­struk­to­ra. In­struk­to­ra­mi są tym razem ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, a wszyst­ki­mi opie­ku­je się pan pro­fe­sor Leszek Michalski. Warsz­ta­ty od­by­wają w pracowni komputerowej w/w szkoły przy ul. J. Piłsudskiego 65.

Co pomaga, a co szkodzi? 2014-05-04

Co pomaga, a co szkodzi (2014.05.04) „Nie wszystkie medykamenty, tak pięknie reklamowane w telewizji służą zdrowiu i poprawiają kondycję.  Rzekomo „niewinne ziółka” w połączeniu z lekami – też mogą zaszkodzić...” Tak rozpoczęła swój wykład przygotowany dla seniorów pani Agnieszka Zielińska, magister farmacji i właścicielka sklepu zielarsko – medycznego.

czytaj dalej

Wiosenne spotkanie integracyjne 2014-05-01

Zgodnie z kalendarzem projektowych imprez odbyło się okolicznościowe, wiosenne spotkanie integracyjne dla seniorów i wolontariuszy. Takie spotkania gromadzą sporą liczbę beneficjentów, ponieważ są okazją do rozmów, wspomnień, miłego spędzenia czasu przy muzyce, poezji  i  - zwykle – wykwintnym poczęstunku.

czytaj dalej

Wielkanocne karty i życzenia 2014-04-18

Ponad 100 pięknych, okolicznościowych kart ze świątecznymi życzeniami wysłali wolontariusze do seniorów, organizacji kombatanckich i przyjaciół stowarzyszenia. O tym, że taki dowód pamięci sprawia wszystkim radość, świadczą wyrazy wdzięczności i telefony, za które wszystkim dziękujemy.

Zostań wolontariuszem w akcji „Dzień dawcy szpiku kostnego” 2014-04-07

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć ich szansę na wyzdrowienie, studenci organizują 09 i 10 kwietnia Dzień Dawcy Szpiku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu w ramach kolejnej edycji projektu studenckiego "DLA CIEBIE TO 5 MINUT, DLA KOGOŚ TO CAŁE ŻYCIE". Dawcą może zostać osoba w wieku 18 – 55 lat. Rejestracji można dokonać w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym (parter), ul. S. Zamoyskiego 64 w godzinach 11.00 – 18.00. Do sprawnego przeprowadzenia akcji potrzebni są wolontariusze, których organizatorzy zapraszają do współpracy.

Przybywa wolontariuszy 2014-04-03

Dwie grupy (po 30 osób każda) kandydatów na wolontariuszy przeszkoliły Krystyna Rybińska-Smyk i Ewa Szczepańska w Starym Zamościu. Są to uczniowie miejscowego gimnazjum, którzy chcą udzielać się przede wszystkim w wolontariacie akcyjnym i działać na rzecz lokalnego środowiska. Szkolny Klub Wolontariusza działający w tej placówce pod kierunkiem pani Beaty Soboń podejmuje ciekawe wyzwania i jest znany z  aktywności.

Formy i metody pracy z osobami starszymi 2014-04-01

Czym zajmuje się lekarz – geriatra, czym jest starość, kiedy się zaczyna, jak się objawia, jakie są choroby wieku podeszłego, czego się można po osobie z konkretną chorobą spodziewać, jak się nią opiekować, jak się zachować w konkretnych sytuacjach, takich jak: udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy?

czytaj dalej

Kolejne spotkanie w Centrum „Synagoga” 2014-03-30

29 marca 2014 r. seniorzy i wolontariusze wzięli udział w spotkanie z Anną Dobrowolską, autorką książki „Fotograf z Auschwitz”, oraz z Ireneuszem Dobrowolskim, twórcą wielokrotnie nagradzanego filmu „Portrecista”. Spotkaniu towarzyszyła projekcja tego niezwykłego, wzruszającego filmu opowiadającego  historię Wilhelma Brasse, więźnia KL Auschwitz, który przez pięć lat, jako zawodowy fotograf, na polecenie Niemców wykonywał zdjęcia więźniów, dokumentował eksperymenty pseudomedyczne oraz życie prywatne załogi obozu. Wykonał ponad 50 tysięcy zdjęć, których większość ocalił przed zniszczeniem w trakcie likwidacji obozu.

Kosmetyczki dla seniorek 2014-03-14

Kosmetyczki dla seniorek (2014.03.12) Panie, które w czwartek przyszły do naszej świetlicy, zostały obdarowane z okazji Dnia Kobiet oryginalnymi upominkami w postaci makijażu i manicure, które im ofiarowały adeptki sztuki kosmetycznej ze Studium Medycznego. Nie pierwsza to  inicjatywa wolontariuszy z tej szkoły, ale ta dostarczyła seniorkom wyjątkowo dużo radości, poprawiła nastrój i samopoczucie.

Zaproszenie na szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi” 2014-03-11

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z seniorami na szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi”. Szkolenie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury „OKRĄGLAK” , ul. Wyszyńskiego 28A w Zamościu, w dniach:

  1. 29.03.2014 r.  w godzinach 900-1500 – medycyna, a starość : choroby wieku podeszłego, leki, a suplementy  diety, podstawowe zasady postępowania  z osobami starszymi w nagłych przypadkach: zawał, udar, utrata przytomności,  w tym udzielanie pierwszej pomocy.
  2. 05.04.2014 r. w godzinach 930 – 1500 – aspekty fizjologiczne i psychologiczne wieku podeszłego, metody pracy wolontariuszy z osobami starszymi.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz 1 posiłek w każdym dniu szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 25.03.2014 r.

Prosimy o dokonanie zgłoszenia:

„Tłusty czwartek” w świetlicy dla seniorów 2014-02-28

„Tłusty czwartek” w świetlicy dla seniorów-02„Tłusty czwartek” jest dniem szczególnym, bo rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i jest ostatnim czwartkiem przed wielkim, czterdziestodniowym postem. W Polsce oraz katolickiej części Niemiec w tym dniu dozwolone jest bezkarne objadanie się tłustym mięsiwem i kalorycznymi, smażonymi ciastami.

czytaj dalej

Szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi” 2014-02-18

Osoby zainteresowane pracą z seniorami zapraszamy na kolejne, 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. Szkolenie składa się z części: teoretycznej i praktycznej. Zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz 1 posiłek w każdym dniu szkolenia.
Więcej informacji (szczegółowa tematyka szkolenia, terminy) można uzyskać: w siedzibie ZCW lub telefonicznie: 84 6273755, lub e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl

Walentynki u seniorów 2014-02-16

Walentynki u seniorów - 1 Uroczyste przyjęcie, romantyczna muzyka, miłosna poezja i walentynkowa poczta - to atrakcje, które zastali seniorzy w swojej świetlicy, w wigilię Dnia Zakochanych. Radość towarzysząca niespodziance była dowodem na to, że wszyscy akceptują to „amerykańskie święto”, bo – jak stwierdzili – miłości nigdy za wiele.

czytaj dalej

Połączył ich wolontariat 2014-02-01

29 stycznia zakończył się kurs treningowy dla liderów wolontariatu z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch, którego organizatorem było Zamojskie Centrum. Uczestnicy kursu wyjechali z Zamościa zadowoleni, z bagażem cennej wiedzy i nowych doświadczeń – co wynika z ewaluacji projektu.

czytaj dalej

Uczestnicy projektu „First you crawl then walk then run” w Lublinie 2014-01-26

Zgodnie z harmonogramem uczestnicy projektu w niedzielę, 26 stycznia odwiedzili stolicę województwa, a tam – Pracownię Rozwoju Kompetencji Kadr Kultury i Fundację „Teatrikon”. Wizyty studyjne w tych miejscach nie były zaplanowane przypadkowo. Organizatorzy chcieli pokazać jak w Polsce angażuje się wolontariuszy przy organizowaniu dużych, masowych imprez i wydarzeń kulturalnych, a te instytucje mają w tym wieloletnie doświadczenie. W Fundacji „Teatrikon” goście mieli też okazję porozmawiać z Hiszpanem i Czechem którzy są w Lublinie w ramach EVS (wolontariat europejski).

czytaj dalej

Projekt „First you crawl then walk then run” na półmetku 2014-01-26

Degustacja Spotkanie integracyjne, warsztat komunikacji interpersonalnej, wieczór kulturowy z degustacją narodowych potraw, grę miejską oraz (rzeczy najistotniejsze) terminologię wolontarystyczną, rozważania o różnych formach i aspektach wolontariatu i zapoznanie się z dobrymi praktykami wypracowanymi przez Zamojskie Centrum Wolontariatu – to uczestnicy treningu mają już za sobą.

czytaj dalej

Patronat Prezydenta Miasta 2014-01-18

Pa­tro­na­tem ho­no­ro­wyy Pre­zy­den­ta Mia­sta Zamość między­na­ro­do­we­go kur­su szko­le­nio­we­go dla li­derów wo­lon­ta­ria­tu Wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Zamość o objęcie patronatem honorowym międzynarodowego kursu szkoleniowego dla liderów wolontariatu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co niewątpliwie podnosi rangę  wydarzenia, za co organizatorzy bardzo dziękują.

czytaj dalej

Nowy projekt ZCW z „Młodzieży w działaniu” Akcja 4.3 2014-01-17

Nowy projekt ZCW z „Młodzieży w działaniu” Akcja 4.3 Projekt pod nazwą: „First you crawl, then walk, then run – training course for European leaders and coordinators of voluntary actions” to kursu treningowy dla liderów wolontariatu z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch, który odbędzie się w Zamościu w dniach od 22 do 29 stycznia 2014 r.

czytaj dalej

Zaproszenie do Kawiarni Opowieści 2014-01-16

We wtorek 21 stycznia o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z żołnierzem Wojska Polskiego, panem pułkownikiem Czesławem Pakulniewiczem. Jego wspomnień wysłuchają uczestnicy warsztatów „Jak rozmawiać ze świadkami historii?”.

Spotkanie ma charakter otwarty – zainteresowanych historią II wojny światowej, zapraszamy.

czytaj dalej

Kolejne spotkanie integracyjne 2014-01-16

Kolejne spotkanie integracyjne - 1 Nasza świetlica dziennego wsparcia jest już znana w mieście, a świadczą o tym wizyty młodych ludzi, którzy chcą uprzyjemnić seniorom spędzane tu chwile. W ostatni czwartek odwiedzili ich uczniowie z Gimnazjum Nr 4 ze spektaklem pt. „Boże Narodzenie w muzyce i poezji”. Piękne wiersze, znakomita interpretacja  i oprawa muzyczna stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Dziękujemy!

czytaj dalej

A New Year’s meeting 2014-01-14

On Monday, January 13, 50 people participated in our annual New Year’s meeting in “Okrąglak” for the coordinators, volunteers and beneficiaries of our project for aiding the victims of Nazism. Filled with music, poetry and sharing memories, the get-together also included a performance prepared by the young artists from the European Union Group of Community Schools.

continue reading

Noworoczny wieczór 2014-01-14

50 osób przyszło w poniedziałek,13 stycznia do „Okrąglaka”, gdzie  odbyło się tradycyjne, piąte już  noworoczne spotkanie koordynatorów i wolontariuszy z beneficjentami projektu opieki nad ofiarami nazizmu. Był pięknie nakryty stół, wspomnienia, rozmowy, poezja i muzyka. Spotkanie uatrakcyjnił spektakl przygotowany przez młodych artystów z Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej.

czytaj dalej

Miłe spotkanie 2014-01-10

W czwartek, 9 stycznia Zamojskie Centrum Wolontariatu odwiedziły dzieci ze szkoły podstawowej w Mokrem koło  Zamościa. Przyjechały specjalnie, żeby zobaczyć jak funkcjonuje świetlica dziennego wsparcia dla seniorów, o której dowiedziały się z internetu i od swojego wychowawcy. Dzieci wiedziały, że seniorzy przeżyli wojnę i to był główny temat prawie dwugodzinnej, ilustrowanej zdjęciami rozmowy. To wielopokoleniowe spotkanie  dostarczyło wielu pozytywnych wrażeń i dzieciom, i seniorom.

czytaj dalej