RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu , ul. Kolegiacka 16, 22-400 Zamość, mail: biuro@wolontariatzamosc.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie Pan/Pani zgody.

3)  Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. (np. Instytucje z których zostały pozyskane środki na realizację projektów i osoby prowadzące szkolenia, zajęcia itp. w ramach realizacji projektów)

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres  wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, żądania usunięcia.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .